Sunday, 30th April 2017

Making Money, NetWORK

2012 Adarna House Chapter Book Contest (English and Filipino)

Deadline for submission of entries is 16 December 2011. Contest prize is P10,000.

5,556 views

18 Nov 2011 Print This Post Print This Post

  Rules (English):
  1. The contest is open to all Filipino citizens, aged 18 or older, except those who are related to any Adarna House employee up to the third degree of consanguinity.

  2. Each entry should be written in Filipino, and must be a novel of at least 15 chapters.

  3. Entries should be directed at readers as young as 10 to 12 years old, or 13 to 16 years old.

  4. No genre is preferred, but entries must be reflective of Filipino culture — past, present, or imagined future.

  5. Adaptations of stories published by other authors, whether in whole or in part, are not accepted.

  6. Entries must be in hard copy, printed on short bond paper. (Printouts using the blank faces of scratch paper will be accepted, granting that the entry is neat and legible.) Submissions sent over e-mail will not be acknowledged nor accepted.

  7. A contestant may send in more than one (1) entry.

  8. Each entry must be bound with a bull clip, and should contain the following parts:

  a. Contestant information on the first page
  This page must contain the contestant’s full name, address, contact numbers, and a short literary background describing the contestant’s writing and/or reading history.

  b. Synopsis and outline on the second page
  State the title of the novel, a 100-word summary, and a chapter outline.The chapter outline should include bullet points about the significant narrative developments per chapter, with each bullet saying no more than 20 words, and with each chapter having only a maximum of five bullets.

  c. The full novel
  Entries must be at least 200 pages long, written on 8.5 x 11 inch paper, using 12pt font (Arial, Calibri, or Cambria), double spaced. Each page should have a footer indicating the title of the novel, the name of the author, and the page number against the total number of pages. Manuscripts must not include title pages nor page breaks for every chapter.

  Adarna House, Inc. Address: 109 Scout Fernandez cor. Scout Torillo Sts.,
  Barangay Sacred Heart, Quezon City. Trunkline: (+632) 352-6765. Fax: (+632) 352-6765 local 125.
  E-mail: adarnahouse@adarna.com.ph. URL: http://www.adarna.com.ph

  d. Proof of ownership and originality
  This is a notarized certification from the author, vouching for the originality of the entry and for the freedom of the organizers from any liability arising from the infringement of copyright in case of publication, and affirming that the entry or any variant thereof has (1) never been published nor (2) won any other contest i.e. that it has never won 1st, 2nd, 3rd, honorable
  mention in any other contest or otherwise been awarded a medal, a citation, or included in a publicized list of meritorious entries to a literary contest.

  9. All entries must be submitted to Chapter Book Contest Committee, Adarna House, 109 Scout Fernandez corner Scout Torillo Streets, Barangay Sacred Heart, Quezon City 1103.

  10.All entries must be received by the Committee no later than 5:00 p.m. on December 16, 2011.

  11.The author of a winning work shall be awarded ten thousand pesos (Php 10,000.00) and an opportunity to be published.

  12.Adarna House reserves the right to declare more than one winner or should there be an abundance of deserving entries, and to forgo choosing any winners if in its judgment no meritorious entry has been submitted.

  13.Adarna House also reserves the right to make no announcements regarding the winner prior to publication of the winning work.

  Adarna House, Inc. Address: 109 Scout Fernandez cor. Scout Torillo Sts.,
  Barangay Sacred Heart, Quezon City. Trunkline: (+632) 352-6765. Fax: (+632) 352-6765 local 125.
  E-mail: adarnahouse@adarna.com.ph. URL: http://www.adarna.com.ph

  Rules (Filipino):

  1. Bukas ang patimpalak para sa lahat ng mamamayang Filipino, edad 18 pataas, puwera sa mga kamag-anak ng mga empleyado ng Adarna House, hanggang sa ikatlong antas ng relasyon.

  2. Kailangan nakasulat sa Filipino ang mga akdang ipapasa, at sumusunod sa anyo ng nobelang mayroong 15 o higit pang kabanata.

  3. Kailangan nakatuon sa mga mambabasang 10 hanggang 12 taong gulang, o 13 hanggang 16 taong gulang, ang mga akdang ipapasa.

  4. Walang kailangang sunding uri ng naratibo, subalit kailangang masalamin sa akda ang kultura ng Filipino — sa nakaraan man, kasalukuyang panahon, o sa likhang-isip na hinaharap.

  5. Hindi tatanggapin ang pag-aangkop ng gawa ng iba, kabuuan man o bahagi lamang.

  6. Naka-print dapat sa short bond paper ang mga akdang ipapasa. (Maaaring gamitin ang blangkong mukha ng mga gamít nang papel, basta’t malinis at madali pa ring mababasa ang ipapasang akda.) Hindi papansinin at hindi tatanggapin ang mga akdang ipapasa gamit ang e-mail.

  7. Maaring magpasa ng mahigit sa isang akda ang mga lalahok.

  8. Bigkisin ang ipapasang akda gamit ang isang bull clip. Kailangan nilalaman ng bawat ipapasa ang sumusunod:

  a. Impormasyon ukol sa kalahok sa unang pahina
  Lalamnin ng pahinang ito ang buong pangalan ng kalahok, kasama ang kanyang tirahan, telepono, numerong mobile, at maikling paglalarawan ng karanasang pampanitikan.

  b. Buod at daloy ng akda sa pangalaw ang pahina
  Ilagay dito ang pamagat ng nobela, buod sa 100 salita, at daloy ayon sa bawat kabanata. Sa daloy, ilahad lamang ang mga mahahalagang pangyayari sa nobela gamit ang bullet points nang hindi lumalampas sa 20 salita ang bawat bullet, at hindi humihigit sa 5 bullet sa bawat kabanata.

  c. Ang buong akda
  Kailangan 200 pahina o higit pa ang bawat akdang ipapasa, naka-print sa 8.5 x 11 na papel, gumagamit ng 12pt font (Arial, Calibri, o Cambria), at double spaced. Sa bawat pahina, maglagay ng footer na maglalaman ng pamagat ng akda, pangalan ng kalahok, at page number katabi ng bilang ng lahat ng pahina. Kailangang walang mga pahinang pampamagat, o mga de-pahinang hati, para sa bawat kabanata.

  ADARNA HOUSE

  NG

  NOBELANG PAMBATA

  SA

  Adarna House, Inc. Address: 109 Scout Fernandez cor. Scout Torillo Sts.,
  Barangay Sacred Heart, Quezon City. Trunkline: (+632) 352-6765. Fax: (+632) 352-6765 local 125.
  E-mail: adarnahouse@adarna.com.ph. URL: http://www.adarna.com.ph

  d. Katibayan ng pagmam ay-ari at orihinalidad
  Ito ay isang notaryadong katibayan mula sa kalahok na nagpapatunay sa orihinalidad ng ipapasang akda at sa kalayaan ng Adarna House sa anumang kasong magmumula sa paglabag ng karapatang-ari sakaling mailimbag ang akda. Patutunayan rin nito na (1) hindi kailanman nailimbag ang buong akda o ang kahit anong bahagi nito, at (2) hindi rin ito nabigyan ng kahit anong karangalan — na hindi ito nanalo ng una, pangalawa, o ikatlong gantimpala o karangalang banggit sa kahit anong timpalak; o nagantimpalaan ng medalya, pagkilala, o pagsama sa isang naipahayag na listahan ng mga natatanging kalahok sa isang timpalak pampanitikan.

  9. Ipasa ang mga akda sa Komite ng Patimpalak, Adarna House, 109 Scout Fernandez corner Scout Torillo Streets, Barangay Sacred Heart, Quezon City 1103.

  10.Kailangang natanggap na ng Komite ang lahat ng mga ipapasang akda sa o bago ang pagpatak ng 5:00 N.H sa ika-16 ng Disyembre, 2011.

  11.Magagantimpalaan ng sampung libong piso (Php 10,000.00) at ng pagkakataong mailimbag.

  12.Inirereserba ng Adarna House ang karapatang pumili ng mahigit sa isang panalo sakaling maging hitik sa magagandang akda ang patimpalak. Gayunrin, inirereserba ng Adarna House ang karapatang hindi pumili ng panalo kung sa palagay nito ay walang naipasang magandang akda.

  13.Inirereserba rin ng Adarna House ang karapatang hindi ipahayag sa publiko ang detalye ng nanalo sa patimpalak bago mailimbag ang akda.  5,556 views

  Tags: , ,

  Leave a Reply

  Please fill the required box or you can’t comment at all. Please use kind words. Your e-mail address will not be published.

  Gravatar is supported.

  You can use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  %d bloggers like this: